لیوان کاغذی

قیمت انواع لیوان کاغذی
نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
لیوان ۲۲۰ سی سی ۱۰۰۰ ۹۵۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
لیوان ۲۲۰ سی سی ۵۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰ تومان ۱۰روزکاری
لیوان ۳۶۰ سی سی ۵۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰ تومان ۲۰روزکاری
لیوان شات ۶۰۰۰ ۴۶۸۰۰۰ تومان ۲۰روزکاری
لیوان دوجداره ۲۲۰ سی سی ۱۰۰۰ ۴۰۸۰۰۰ تومان ۲۰روزکاری
لیوان دوجداره ۲۲۰ سی سی ۲۰۰۰ ۷۹۲۰۰۰ تومان ۲۰روزکاری
لیوان دوجداره ۲۲۰ سی سی ۶۰۰۰ ۲۳۰۴۰۰۰ تومان ۲۰روزکاری
لیوان دوجداره ۳۶۰ سی سی ۲۰۰۰ ۸۶۴۰۰۰ تومان ۲۰روزکاری
لیوان دوجداره ۳۶۰ سی سی ۴۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰۰ تومان ۲۰روزکاری
لیوان دوجداره ۳۶۰ سی سی ۶۰۰۰ ۲۴۴۸۰۰۰ تومان ۲۰روزکاری
لیوان چایی دار ۲۲۰ سی سی ۱۰۰۰ ۲۲۲۰۰۰ تومان ۱۵روزکاری
درب لیوان ۱۰۰۰ ۲۲۲۰۰۰ تومان ۱۵روزکاری