جعبه دستمال کاغذی

قیمت انواع پیش دستی
نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰ ۱۷۲۹۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری